Hibakusha Testimony Videos

https://youtu.be/Z_DnryBtGIU

2021.08.06 Online Event
Testimony by Minoru Hataguchi