Hibakusha Testimony Videos

2021.08.06 Online Event
Testimony by Minoru Hataguchi